Polski

JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ NA FUNKCJONARIUSZA POLICJI

Wprowadzenie

Rzecznik Praw Obywatelskich ds. Policji dla Irlandii Północnej (Police Ombudsman for Northern Ireland) pani Marie Anderson.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Policji zapewnia niezależne i bezstronne usługi z zakresu rozpatrywania skarg na policję.

Analizujemy materiały dowodowe, aby zadecydować, czy funkcjonariusze policji działali w należny sposób czy też nie. Rozpatrujemy też skargi na niektórych, lecz nie wszystkich, cywilnych pracowników policji. Obejmuje to pracowników wykonujących obowiązki w areszcie lub podczas eskorty dla policji.

Nasze decyzje są podejmowane całkowicie niezależnie od policji, rządu i osób składających skargę.

Nie ma potrzeby uiszczenia opłaty za złożenie do nas skargi.

Rzecznik Praw Obywatelskich ds. Policji (Police Ombudsman) rozpatruje skargi na:

  • Policję Irlandii Północnej (Police Service of Northern Ireland) (funkcjonariuszy policji oraz niektórych pracowników policji)
  • Funkcjonariuszy Państwowej Agencji ds. Przestępczości (National Crime Agency) w Irlandii Północnej
  • Policję Portu Belfast (Belfast Harbour Police)
  • Policję lotniska międzynarodowego w Belfaście (Belfast International Airport Police)
  • Policję Ministerstwa Obrony (Ministry of Defence Police) w Irlandii Północnej
  • Funkcjonariuszy imigracyjnych i niektórych funkcjonariuszy celnych (wyłącznie w „poważnych przypadkach”) w Irlandii Północnej.

Rozpatrujemy skargi na sposób wykonywania obowiązków przez funkcjonariuszy i pracowników policyjnych. Obejmuje to skargi na zastosowanie nadmiernej siły, nieprzeprowadzenie przez funkcjonariuszy prawidłowego dochodzenia, nieuprzejme lub obraźliwe zachowanie funkcjonariuszy lub personelu, czy też innego rodzaju niestosowne działania z ich strony.

Jak można złożyć skargę

Skargę można złożyć:
• telefonicznie pod numerem tel.0300 123 2989
• poprzez e-mail – complaints@policeombudsman.org
• osobiście w naszym biurze pod adresem New Cathedral Buildings, Writer's Square, 11 Church Street, Belfast BT1 1PG, w godzinach od 9:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku. Nasza siedziba znajduje się naprzeciwko katedry św. Anny w centrum miasta.
• na piśmie na powyższy adres
przy pomocy naszego internetowego formularza skargi

* Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane dla bezpieczeństwa, potrzeb szkoleniowych i innych celów zgodnych z prawem.

Podanie informacji na temat swojej skargi

Prosimy spróbować podać nam tyle informacji, ile można na temat zdarzenia, w sprawie którego składa się skargę, włącznie z danymi takimi jak:

• dzień, godzina, data i dokładne miejsce zdarzenia
• imię i nazwisko, numer podany na ramieniu oraz opis wyglądu fizycznego funkcjonariusza/-y lub pracownika, którego/-ych dotyczy skarga
• imię i nazwisko, adres i numer(y) telefoniczny/-e wszelkich świadków
• numery rejestracyjne wszelkich pojazdów, które były obecne na miejscu zdarzenia
• wszelkie inne pomocne lub stosowne dowody, takie jak zdjęcia lub nagrania audio czy wideo.

Prosimy nie martwić się, jeśli może Pan(i) podać tylko niektóre z tych informacji. Postaramy się uzyskać wszelkie informacje, które naszym zdaniem są istotne dla rozpatrzenia Pana/Pani skargi.

Skargę trzeba złożyć w ciągu jednego roku od zdarzenia, co do którego ma się zastrzeżenia. 

W szczególnych okolicznościach Rzecznik Praw Obywatelskich ds. Policji może zdecydować się przeprowadzić dochodzenie w sprawie skargi dotyczącej czegoś, co wydarzyło się ponad rok przed zgłoszeniem tego nam. Ma to miejsce, gdy Rzecznik Praw Obywatelskich ds. Policji uważa, że skarga dotyczy bardzo poważnej lub wyjątkowej kwestii.

Co zrobimy z Pana/Pani skargą?

Zorganizujemy uzyskanie informacji na temat Pana/Pani skargi, a następnie podejmiemy decyzję, jak się nią zająć.

Poinformujemy Pana/Panią, kto zajmuje się Pana/Pani skargą i podamy Panu/Pani tyle informacji, ile będziemy mogli na każdym etapie procedury rozpatrywania skargi. Będziemy traktować osoby składające skargi oraz funkcjonariuszy policji w sprawiedliwy i jednakowy sposób.

Jeśli Pana/Pani skarga dotyczy mniej poważnej sprawy, możemy poprosić o Pana/Pani zgodę na skierowanie jej do policji, aby się nią zajęła. Jeśli zgodzi się Pan(i), wówczas policja skontaktuje się z Panem/Panią w celu omówienia skargi i znalezienia sposobu rozwiązania sprawy. My sprawdzimy, w jaki sposób policja rozpatrzyła Pana/Pani skargę.

Jeśli wszczęte zostanie oficjalne dochodzenie w sprawie Pana/Pani skargi, zgromadzimy dowody dotyczące tego, co się wydarzyło.  Będzie to obejmowało zeznania świadków i może obejmować rejestry policyjne, nagrania wideo, policyjne transmisje radiowe, dokumentację medyczną, wyniki ekspertyzy sądowej i inne informacje.

Zajmiemy się Pana/Pani skargą tak szybko, jak możemy, lecz niektóre skargi są bardzo skomplikowane i mogą dotyczyć wielu innych osób, takich jak świadkowie, lekarze lub personel zajmujący się medycyną sądową. Może to oznaczać, że zbadanie Pana/Pani skargi potrwa trochę czasu.

Po złożeniu przez Pana/Panią skargi, może być konieczne ponowne zwrócenie się przez nas do Pana/Pani w celu uzyskania dalszych informacji. Jeśli tak zrobimy, będziemy mogli kontynuować dochodzenie tylko przy Pana/Pani nieustającej współpracy.


Czego nie możemy zrobić

Pewnych skarg nie możemy rozpatrywać.

Nie możemy:
• Przeprowadzić dochodzenia w sprawie skarg dotyczących funkcjonariusza policji, który nie był na służbie, chyba że fakt, iż pracuje on dla policji jest istotny, np. jeśli okazał on Panu/Pani swoją legitymację policyjną lub powiedział Panu/Pani, że jest funkcjonariuszem policji.
• Przeprowadzić dochodzenia w sprawie skarg dotyczących pracowników policji, którzy nie byli na służbie.
• Przeprowadzić dochodzenia w sprawie skarg dotyczących kwestii operacyjnych, takich jak, ilu funkcjonariuszy policji jest przydzielonych do Pana/Pani okolicy, sposobu, w jaki policja szereguje swoją pracę według ważności lub w jaki realizuje swoje operacje.
• Przeprowadzić dochodzenia w sprawie skarg dotyczących funkcjonariuszy kontrolujących prawidłowość parkowania.
• Przeprowadzić dochodzenia w sprawie skarg dotyczących emerytowanych funkcjonariuszy lub pracowników policji, chyba że twierdzi się, iż naruszyli oni prawo podczas pracy dla policji.

Poinformowanie Pana/Pani, co się stało z Pana/Pani skargą

Rzecznik Praw Obywatelskich ds. Policji może podjąć różne decyzje w sprawie Pana/Pani skargi, w zależności od dostępnych dowodów.

Może on:
• Zalecić, aby wniesiono oskarżenie przeciwko funkcjonariuszowi lub pracownikowi policji
• Zalecić, aby zastosowano postępowanie dyscyplinarne wobec funkcjonariusza lub pracownika policji
• Zalecić, aby funkcjonariusz lub pracownik policji otrzymał dalsze szkolenie
• Przedstawić zalecenia dla policji, aby poprawić sposób ich pracy
• Zadecydować, że nie istnieją wystarczające dowody na podtrzymanie skargi

Zalecenia dotyczące wniesienia oskarżenia są wydawane Prokuraturze (Public Prosecution Service). Do Dyrektora Prokuratury (Director of Public Prosecutions) należy podjęcie decyzji, czy należy wnieść oskarżenie. Jeśli Dyrektor zdecyduje się na wniesienie oskarżenia, wyjaśnimy Panu/Pani, jak ta procedura funkcjonuje.

Zalecenia dotyczące postępowania dyscyplinarnego wydawane są Komisarzowi Policji (Chief Constable). Jeśli zostanie podjęta decyzja o zastosowaniu postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariusza lub pracownika, wyjaśnimy Panu/Pani tę procedurę.

Bez względu na wynik, napiszemy do Pana/Pani, gdy skończymy rozpatrywanie Pana/Pani skargi, wyjaśniając decyzję Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Policji.


Cenimy sobie Państwa opinię

Nieustannie staramy się ulepszyć zapewniane przez nas usługi. Może nam Pan(i) w tym pomóc poprzez wypełnienie i odesłanie ankiety satysfakcji klienta, która zostanie Panu/Pani przesłana pod koniec procedury rozpatrywania skargi. Poglądy osób, które korzystają z usług zapewnianych przez nasze Biuro są dla nas nadzwyczaj ważne i w przeszłości doprowadziły do ulepszenia zapewnianych przez nas usług.

Jeśli nie jest Pan(i) zadowolony/-a z zapewnianych przez nas usług

Jeśli chce Pan(i) złożyć skargę na zapewnione usługi, należy napisać do Wydziału Skarg Klientów (Customer Complaints) w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Policji (Police Ombudsman’s Office), New Cathedral Buildings, Writers’ Square, 11 Church Street, Belfast, BT1 1PG. Rozpatrzymy Pana/Pani skargę i prześlemy Panu/Pani odpowiedź na piśmie.

Jeśli sądzi Pan(i), że w naszej odpowiedzi nie zajęliśmy się należnie Pana/Pani zastrzeżeniami, otrzymane pismo wyjaśni, w jaki sposób można odwołać się od wydanej decyzji.

Twitter home