Polski

Składanie skarg

Wstęp


Rzecznikiem Praw Obywatelskich do spraw Policji w Irlandii Północnej jest pani Marie Anderson.
Biuro Rzecznika prowadzi niezależne i bezstronne działania zajmując się głównie skargami na postępowanie funkcjonariuszy policji.
Rozpatrujemy materiał dowodowy pomagający nam ustalić, czy funkcjonariusze policji działali prawidłowo.
Nasze decyzje są podejmowane całkowicie niezależnie od policji, rządu oraz osób, które takie skargi składają.


Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich do spraw Policji zajmuje się skargami dotyczącymi działań:

 
 • Funkcjonariuszy policji i niektórych innych osób zatrudnionych przez policję Irlandii Północnej,
 • Policji portowej w Belfaście,
 • Policji lotniska Belfast International,
 • Policji Ministerstwa Obrony (w Irlandii Północnej),
 • Funkcjonariuszy Krajowej Agencji ds. Przestępczości (w Irlandii Północnej) oraz
 • Urzędników Agencji ds. Imigracji i Ochrony Granic (w Irlandii Północnej) - poważne przypadki.

 Biuro Rzecznika nie zajmuje się skargami dotyczącymi:

 
 • Spraw operacyjnych policji, np. w jaki sposób policja ustala priorytety swojej pracy, sposób zarządzania działaniami lub liczba funkcjonariuszy przydzielonych do obszaru,
 • Funkcjonariuszy policji po służbie, chyba że fakt, że są policjantami ma znaczenie, np. jeśli osoba powołuje się na fakt bycia policjantem,
 • Emerytowanych policjantów i pracowników policji, chyba że zarzucono, że złamali prawo pracując w policji.

Skargę można złożyć:

   

Składanie skargi


Skargę należy złożyć w ciągu jednego roku od zdarzenia, którego ona dotyczy, ale niezwłoczne złożenie skargi pozwoli na zabezpieczenie materiału dowodowego w pełniejszym zakresie.
Biuro Rzecznika zajmuje się skargami osób, które mają szeroką wiedzę o danym zdarzeniu, ponieważ brały w nim udział, były nim dotknięte lub działają w imieniu takich osób.
Rzecznik może zbadać skargę dotyczącą zdarzenia, które miało miejsce ponad rok od jej wniesienia, jeśli uzna, że sprawa jest poważna lub wyjątkowa.
Należy przekazać nam jak najwięcej informacji o zdarzeniu, którego skarga dotyczy. Należy podać, w miarę możliwości:
 • datę, czas i dokładną lokalizację zdarzenia,
 • imię i nazwisko, numer służbowy i rysopis osoby, której skarga dotyczy,
 • imiona i nazwiska, adresy i numery telefonów świadków,
 • numery rejestracyjne wszystkich pojazdów biorących udział w zdarzeniu,
 • oraz wszelkie inne pomocne materiały, np. zdjęcia, nagrania audio lub wideo.
Niepodanie wszystkich wymienionych powyżej informacji nie stanowi przeszkody. Biuro Rzecznika poczyni samodzielne wysiłki zmierzające do pozyskania materiału dowodowego.


Postępowanie po złożeniu skargi


Zarówno skarżący, jak i osoba, której dotyczy skarga, będą traktowani w sposób uczciwy i sprawiedliwy.
Po uzyskaniu od skarżącego wszelkich dostępnych szczegółów dotyczących skargi zdecydujemy o optymalnym sposobie jej rozpatrzenia.
Skarżącemu zostanie podane nazwisko osoby wyznaczonej do zbadania sprawy.
Jeśli uznamy, że skarga może zostać rozwiązana nieformalnie, zwrócimy się do skarżącego o zgodę na przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez policję. Po uzyskaniu takiej zgody, policja skontaktuje się ze skarżącym w celu omówienia sprawy i podjęcia próby znalezienia rozwiązania. Biuro Rzecznika na dalszym etapie zweryfikuje czynności podjęte przez policję przy rozpatrywaniu skargi.
Biuro Rzecznika może rozpocząć formalne dochodzenie w sprawie skargi. Biuro Rzecznika będzie zbierać dowody dotyczące skarżonego zdarzenia, w tym zeznania świadków, nagrania wideo, materiały przechowywane przez policję, w tym policyjne transmisje radiowe, dokumentację medyczną, dowody kryminalistyczne i inne.
Przez cały czas trwania dochodzenia potrzebna może być ciągła współpraca ze strony skarżącego. Koniecznym może okazać się ponowne zwrócenie się do skarżącego o przekazanie dalszych informacji.
Skarżący będzie na bieżąco informowany o postępach w naszym dochodzeniu.


Wynik postępowania w sprawie skargi


Rzecznik Praw Obywatelskich ds. Policji może podjąć szereg różnych decyzji dotyczących skargi na działania policji lub innych funkcjonariuszy organów ścigania pracujących w Irlandii Północnej, w zależności od dostępnego materiału dowodowego.
Rzecznik może:
 • Wydać zalecenie, aby przeciwko policjantowipracownikowi policji lub funkcjonariuszowi organów ścigania wniesiono oskarżenie.
 • Wydać zalecenie, aby na policjantapracownika policji lub funkcjonariusza organów ścigania nałożono karę dyscyplinarną.
 • Wydać zalecenie, aby policjantapracownika policji lub funkcjonariusza organów ścigania skierowano na dalsze szkolenie.
 • Zalecić policji lub innym organom ścigania poprawę niektórych praktyk pracy.
 • Zdecydować, że nie ma dowodów na poparcie skargi.
Do Dyrektora Prokuratury będzie należała decyzja, czy kogokolwiek oskarżyć. Jeśli dyrektor zdecyduje się wszcząć postępowanie, Biuro Rzecznika wyjaśni skarżącemu, na czym polega taka procedura.
Zalecenia dotyczące kar dyscyplinarnych kierowane są do Komendanta Głównego PSNI lub szefa danej agencji. Jeśli zostanie podjęta decyzja o ukaraniu funkcjonariusza policji, Biuro Rzecznika wyjaśni skarżącemu, na czym polega taka procedura.

Po zakończeniu postępowania Biuro Rzecznika zawiadomi skarżącego o podjętej decyzji i poda jej podstawy.

Opinia skarżącego o przeprowadzonym postępowaniu


Po zakończeniu postępowania skarżącemu zostanie przesłany kwestionariusz z pytaniami dotyczącymi jego opinii odnośnie naszych działań. Prosimy o wypełnienie i odesłanie tego kwestionariusza. Poglądy osób, które w przeszłości składały skargi, doprowadziły do poprawy świadczonych przez nas usług.
Osoby niezadowolone ze świadczonych przez nas usług mogą złożyć skargę. Skargi należy kierować na adres:
Police Ombudsman’s Office
New Cathedral Buildings
11 Church Street
Belfast
BT1 1PG
 
 
Twitter home