Gaeilge

Réamhrá

Is í an Bhean Uasail Marie Anderson an tOmbudsman don Phóilíniú le haghaidh Tuaisceart Éireann.

Soláthraíonn Oifig an Ombudsman don Phóilíniú seirbhís atá neamhspleách agus neamhchlaonta maidir le gearáin i leith na bpéas a láimhseáil.

Scrúdaítear fianaise chun cinneadh a dhéanamh an raibh na péas á n-iompar mar is cuí nó nach raibh. Déantar gearáin a imscrúdú comh maith i leith roinnt fostaithe sibhialta na bpóilíní ach ní bhíonn siad san go léir i gceist. Áirítear le seo fostaithe a bhíonn i mbun coimeádta nó ar dhualgas coimhdeachta do na póilíní.

Déantar ár gcinntí go huile is go hiomlán neamhspleách ón bpóílíneacht, ón rialtas agus ó ghearánaigh.

Ní bhíonn ort íoc as gearán a chur faoinár mbráid.

Déileálann Ombudsman na bPóilíní le gearáin ina gcoinne seo a leanas:

 • Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann (póilíní agus roinnt fostaithe de chuid na bpóilíní)
 • Oifigigh ón nGníomhaireacht Náisiúnta Choireachta i dTuaisceart Éireann
 • Póilíní Cuain Bhéal Feirste
 • Póilíní Aerfort Idirnáisiúnta Bhéal Feirste
 • Póilíní na hAireachta Cosanta i dTuaisceart Éireann
 • Oifigigh inimirce agus roinnt oifigeach custaim ("cásanna tromchúiseacha" amháin) i dTuaisceart Éireann.

Déantar imscrúdú faoi chonas a théann péas agus fostaithe i mbun a ndualgas. Áirítear le seo gearáin faoi úsáid an iomarca nirt, faoi phéas a theip orthu fiosrúchán cuí a chur ar siúl, faoi phéas nó faoi fhoireann a bhí míbhéasach nó

tarcaisneach, nó a chuireadh iompar míchuí i slite eile ina leith.

Conas gearán a chur isteach

D'fhéadfá gearán a chur faoi bhráid:

 • ar an nguthán ag 0300 123 2989
 • le r-phost a sheoladh - complaints@policeombudsman.org
 • le húsáid a bhaint as an bhfoirm ghearán ar líne
 • i láthair go pearsanta ag an oifig i Foirgnimh Nua na hArdeaglaise, Cearnóg na Scríbhneoirí, 11 Sráid na hEaglaise, Béal Feirste BT1 idir 9 r.n. agus 5 i.n., ó Luan go hAoine. Táimid suite díreach ós comhar Ardeaglais Naomh Áine i lár na cathrach.
 • i scríbhinn chuig an seoladh thuas

* Féadfar glaonna teileafóin a thaifeadadh chun críocha comhchosanta, chun críocha oiliúna, agus chun críocha dlíthiúla eile. 

Conas faisnéis a sholáthair maidir le do ghearán

Déantar iarracht an méid eolais agus is féidir a thabhairt dúinn maidir leis an teagmhas faoina bhfuil tú ag déanamh gearáin, lena n-áirítear a leithéid seo a leanas:

 • an lá, an tráth, an dáta agus laithreán beacht an teagmhais
 • ainm, uimhir gualainne agus cur síos ar théagar fisiciúil an phéas / na bpéas a bhain leis
 • ainm, seoladh agus uimhir ghutháin aon fhinné
 • cláruimhir aon fheithicle a bhí bainteach leis an teagmhas
 • aon fhianaise eile a bheadh ábharach nó a dtabharfadh cabhair dúinn, mar shampla grianghraif, giota fuaime nó giota físe.

Ná bíodh imní ort mura mbíonn tú in ann ach cuid den eolas seo a sholáthair. Déanfar iarracht teacht ar aon eolas eile a bheadh ábharach dar linn le do ghearán.

Ní foláir duit do ghearán a chur faoi bhráid laistigh de bhliain amháin tar éis an teagmhais lena bhfuil cúram ort faoi.

I ndálaí faoi leith, d'fhéadfhaidh an tOmbudsman don Phóilíniú cinneadh a dhéanamh le gearán a imscrúdú faoi rud éigin a thit amach níos mó ná bliain roimh é bheith curtha faoinár mbráid. Tarlaíonn a leithéid nuair is dóigh leis an Ombudsman don Phóilíniú gur gearán tromchúiseach nó eisceachtúil atá i gceist.

Cad a dhéanfar de thoradh ar do ghearán?

Socrófar mionsonraí do ghearáin a bhailiú agus socrófar ina dhiaidh san conas tabhairt faoi.

Cuirfear in iúl duit cé hé a bhfuil do ghearán mar chúram aige/aici agus tabharfar duit gach aon eolas agus is féidir ar gach chéim an phróisis ghearáin. Déanfaimid an chóir chéanna a thabhairt do ghearánaigh agus do phéas mar a gcéanna.

Más rúd é go mbaineann do ghearán le cúrsai nach bhfuil comh tromchúiseach san, d'fhéadfaí go mbeadh do chead ag teastáil uainn chun é a chur ar aghaidh chuig an phóilíneacht agus iarrfar orthu déileáil leis. Má aontaíonn tú le sin, rachaidh na péas i dteagmháil leat chun do ghearán a phlé agus chun iarracht a dhéanamh teacht ar réiteach leat. Déanfaimid fíorú ar chonas a chuaigh na péas i mbun do ghearáin.

Má sheolaimid imscrúdú foirmiuil maidir le do ghearán déanfaimid fianaise a bhailiú maidir le cad a tharla. Áireofar le seo ráitis finné, agus d'fhéadfaí go mbeadh taifid phóilíneachta, giota físe, tarchur raidió na bpéas, taifid liachta, fianaise fhóiréinseach agus faisnéis eile i gceist.

Rachaimid i mbun do ghearáin comh tapaidh agus is féidir, ach bíonn roinnt gearán an-chasta agus d'fhéadfaí go mbeadh a lán daoine eile bainteach leis, mar shampla, finnéithe, dochtúirí nó foireann fóiréinseach. Dá bhrí sin d'fhéadfaí go leanfaidh imscrúdú ar do ghearán ar feadh tamall maith.

Tar éis do ghearán a chur faoinár mbráid, d'fhéadfaí go mbeidh orainn filleadh ort lena thuilleadh eolais a fháil. Más ea, ní féidir linn dul ar aghaidh leis an imscrúdú ach amháin nuair a bhíonn tu sásta comhoibriú linn go leanúnach.

Na rudaí nach bhfuil ar ár gcumas déileáil leo

Tá roinnt gearán ann agus ní féidir linn tabhairt futhu.

Níl sé ar ár gcumas:

 • Gearáin a imscrúdú faoi phéas ó dhualgas, ach amháin nuair a bhíonn sé ábharach go bhfuil sé/sí ag obair sa phóilíneacht, mar shampla, má thaispeáintear a c(h)árta bharántas gabhála nó má chuireann siad in iúl duit gur phéas iad.
 • Gearáin a imscrúdú faoi fhostaithe póilíneachta ó dhualgas.
 • Gearáin a imscrúdú faoi chúrsaí oibríochta mar an líon péas atá sannta dod' limistéar, conas a chuireann na péas tosaíochtai i bhfeidhm ar a gcuid oibre, nó conas a dhéantar a n-oibríochtaí a bhainistiú.
 • Gearáin maidir le maor tráchta
 • Gearáin maidir le péas nó le fostaithe atá ar scor a imscrúdú, ach amháin nuair a líomhaintear gur sháraigh siad an dlí agus iad ag obair sa phóilíneacht.

Tú a chur ar eolas faoi chad a tharla le do ghearán

D'fhéadfaí go dtiocfaidh an tOmbudsman don Phóilíniú ar chinntí éagsúla faoi do ghearán, de réir an fhianaise a bhí ar fáil dó.

D'fhéadfaidh sé:

 • é a mholadh go gcuirfí an dlí ar phéas nó ar fhostaí
 • é a mholadh go gcuirfí smacht ar phéas nó ar fhostaí
 • é a mholadh go gcuirfí oiliúint breise ar phéas nó ar fhostaí
 • moltaí a chur faoi bhráid na póilíneachta le modhanna oibre atá acu a fheabhsú
 • é a chinntiú nach bhfuil a dhóthain fianaise chun chur le do ghearán

Cuirtear moltaí faoi ionchúiseamh faoi bhráid an Seirbhís Ionchúiseamh Poiblí. Is leis an Stiúrthóir um Ionchúisimh Phoibli cinneadh faoi ionchúiseamh a dhéanamh. Má chinneann an Stiúrthóir dul ar aghaidh le hionchúiseamh, cuirfimid in iúl duit conas a oibríonn an próiseas seo.

Cuirtear moltaí maidir le gníomh smachtaithe faoi bhráid an Ardchonstábla. Má chinntear ar phéas nó ar fhostaí a smachtú, tabharfaimid cur síos duit ar an bpróiseas seo.

Is cuma cén toradh a bhíonn ar an bpróiseas, scríobhfaimid chugat nuair a bheidh críoch curtha le déileáil le do ghearán chun cur síos a thabhairt duit ar chinneadh an Ombudsman don Phóilíniú.

Is ábhar mór spéise dúinn do chuid tuairimí

Bímid i gcónaí ag iarraidh feabhas a chur ar an seirbhís atá á sholáthair againn. Is féidir leat cabhair a thabhairt dúinn as an gceistneoir um shástacht a sheolfar chugat ag deireadh an phróiseas ghearáin a chomhlánú agus a chur ar ais chugainn. Tá barúlacha na ndaoine a bhain úsáid as an seirbhís a  sholáthraíonn an tOifig seo an-tábhachtach dúinn agus san am atá thart chuir siad le feabhas a chur ar an seirbhís a sholáthraítear.

Mura mbíon tú sásta leis an seirbhís a sholáthraíodh

Más mian leat gearán a chur isteach faoin seirbhís a bhuair tú, ba chóir duit scríobh chuig Gearáin an Chustaiméara ag Oifig an Ombudsman don Phóilíneacht, Foirgnimh Nua na hArdeaglaise, Cearnóg na Scríbhneoirí, 11 Sráid na hEaglaise, Béal Feirste, BT1 1PG. Déanfaimid do ghearán a athbhreithiú agus cuirfimid freagra scríofa chugat.

Má chreideann tú nach dtugann ár bhfreagra aghaidh i gceart ar do chúraimí, léireofar sa litir a gheobhaidh tú conas achomharc a thabhairt ar an gcinneadh.

Twitter home